Umowa licencyjna programu Bizmaster

PRZED UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA PABLOWARE NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ (ZWANĄ DALEJ „LICENCJĄ”). UŻYWAJĄC OPROGRAMOWANIA PABLOWARE UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA WARUNKI OKREŚLONE W LICENCJI. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI, NIE POWINIEN UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI, MOŻE ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE PABLOWARE DO MIEJSCA ZAKUPU, ABY OTRZYMAĆ ZWROT ZAPŁACONEJ KWOTY. JEŚLI UŻYTKOWNIK UZYSKAŁ DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA PABLOWARE W SPOSÓB ELEKTRONICZNY, POWINIEN KLIKNĄĆ W „NIE AKCEPTUJĘ”, JEŚLI NIE ZGADZA SIĘ Z POSTANOWIENIAMI LICENCJI. W PRZYPADKU OPROGRAMOWANIA PABLOWARE DOŁĄCZONEGO DO SPRZĘTU, ZWROT ZAPŁACONEJ KWOTY BĘDZIE MOŻLIWY WYŁĄCZNIE PO ZWROCIE CAŁEGO PAKIETU SPRZĘT/OPROGRAMOWANIE.

1. Postanowienia ogólne

Na oprogramowanie (z całą zawartością), dokumentację i szablony dołączone do niniejszego oprogramowania, czy to na dysku, w pamięci typu ROM, na dowolnym innym nośniku, bądź w dowolnej innej formie (zwane dalej ogólnie „Oprogramowaniem Pabloware”) firma F.H.U. „Pabloware” Paweł Stroiński (o numerze REGON 100234893, zwana dalej „Pabloware”) udziela licencji wyłącznie na warunkach określonych w niniejszej Licencji, a nie sprzedaje go, rezerwując sobie jednocześnie wszelkie prawa tu niewyrażone. Prawa przyznane w niniejszej Licencji są ograniczone do własności intelektualnej Pabloware i podmiotów, które udzieliły licencji firmie Pabloware na potrzeby Oprogramowania Pabloware i nie dotyczą innych patentów ani własności intelektualnej. Użytkownik jest właścicielem nośników, na których zostało umieszczone Oprogramowanie Pabloware, ale Pabloware i/lub podmioty, które udzieliły licencji firmie Pabloware, zachowują prawo własności do samego Oprogramowania Pabloware. Warunki niniejszej Licencji mają zastosowanie do wszystkich uaktualnień oprogramowania dostarczanych przez Pabloware, które zastępują i/lub uzupełniają oryginalne Oprogramowanie Pabloware, o ile do takiego uaktualnienia nie jest dołączona oddzielna licencja.

Tytuł i prawo własności intelektualnej do dowolnych treści wyświetlanych lub udostępnianych przez Oprogramowanie Pabloware należy do właściciela tych treści. Treść taka może być chroniona prawem autorskim lub innymi przepisami prawa dotyczącymi własności intelektualnej oraz może podlegać postanowieniom i warunkom strony trzeciej, będącej dostarczycielem takiej treści. Niniejsza Licencja nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw do używania takich treści. Użytkownik nie może używać jako samodzielnych plików cyfrowych obrazów zawartych w Oprogramowaniu Pabloware ani nie może używać powyższych cyfrowych obrazów poza kontekstem dopuszczalnego użycia Oprogramowania Pabloware.

2. Dozwolone sposoby wykorzystania licencji i jej ograniczenia

2A. Licencja próbna

Jeśli użytkownik używa wersji próbnej Oprogramowania Pabloware, niniejsza Licencja pozwala na instalację i używanie Oprogramowania Pabloware na jednym komputerze wyłącznie w celu wypróbowania i oceny Oprogramowania Pabloware. Wersja próbna oprogramowania Pabloware wygaśnie po czternastu (14) dniach używania od pierwszego uruchomienia Oprogramowania Pabloware. Po wygaśnięciu wersji próbnej, użytkownik nadal może otwierać lub wydrukować dane w wersji próbnej Oprogramowania Pabloware, lecz nie może tych danych edytować ani tworzyć nowych.

2B. Licencja Bizmaster dla jednego użytkownika

Niniejsza Licencja zezwala użytkownikowi na instalację i jednoczesne używanie jednego egzemplarza Oprogramowania Pabloware (niezależnie od tego, czy jest to wersja próbna czy pełna) na jednym komputerze. Niniejsza Licencja nie zezwala na to, aby Oprogramowanie Pabloware było zainstalowane w tym samym czasie na więcej niż jednym komputerze, a także nie pozwala na udostępnianie Oprogramowania Pabloware przez sieć, dzięki czemu mogłoby być używane przez kilka komputerów w tym samym czasie. Użytkownik może wykonać jedną kopię Oprogramowania Pabloware w formie czytelnej dla komputera wyłącznie w celu archiwizacji, pod warunkiem, że kopia archiwalna będzie zawierać wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności, jakie były zawarte w oryginale. Przy podkreśleniu pełnej ważności powyższych ograniczeń, licencja jest imienna z zastrzeżeniem punktu 3, w związku z tym Oprogramowanie Pabloware może wyświetlać i drukować informacje o nim samym oraz o nazwie jego użytkownika w celu ochrony legalności.

2C.

Niektóre komponenty składowe Oprogramowania Pabloware i programy Open Source firm trzecich, zawarte w Oprogramowaniu Pabloware (zwane dalej razem „Komponentami Open-Source”), są lub mogą być udostępniane przez Pabloware na własnych stronach Open Source (http://www.pabloware.com/opensource). Użytkownik może modyfikować lub zmieniać Komponenty Open-Source pod warunkiem, że: (i) powstałe w wyniku modyfikacji Oprogramowanie Pabloware będzie używane w sposób dopuszczalny, określony powyżej; i (ii) użytkownik zgadza się na warunki tej Licencji i inne warunki mające zastosowanie dla Komponentów Open-Source. Firma Pabloware nie jest zobowiązana do zapewnienia jakiejkolwiek obsługi, ani też pomocy technicznej lub innej dla zmodyfikowanego Oprogramowania Pabloware.

2D.

Poza określonymi wyjątkami i tylko w zakresie określonym w niniejszej Licencji i przez stosowne przepisy, użytkownikowi nie wolno kopiować, dekompilować, stosować odwrotnej inżynierii, deasemblować, modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych Oprogramowania Pabloware ani żadnej jego części składowej. OPROGRAMOWANIE PABLOWARE NIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYCIA W ZAKŁADACH JĄDROWYCH, NAWIGACJI LOTNICZEJ LUB SYSTEMACH KOMUNIKACJI, W SYSTEMACH KONTROLI RUCHU POWIETRZNEGO, W MASZYNACH PODTRZYMUJĄCYCH ŻYCIE ANI W ŻADNYM INNYM SPRZĘCIE, W KTÓRYM AWARIA OPROGRAMOWANIA PABLOWARE MOGŁABY DOPROWADZIĆ DO ZGONU, URAZU LUB POWAŻNYCH ZNISZCZEŃ ŚRODKÓW TRWAŁYCH LUB ŚRODOWISKA.

3. Przeniesienie praw

Użytkownik nie ma prawa do wypożyczania, dzierżawienia, pożyczania, ani do udzielania licencji na Oprogramowanie Pabloware. Może natomiast dokonać jednorazowego przeniesienia wszystkich praw licencyjnych do Oprogramowania Pabloware na rzecz innego podmiotu, pod następującymi warunkami: (a) przeniesienie musi zawierać całe Oprogramowanie Pabloware, w tym wszystkie jego składowe, oryginalne nośniki, materiały drukowane i niniejszą Licencję; (b) użytkownik nie pozostawi żadnej kopii Oprogramowania Pabloware, pełnej lub częściowej, w tym kopii przechowywanej na komputerze lub innym nośniku; (c) podmiot otrzymujący Oprogramowanie Pabloware będzie wykorzystywać pierwotną licencję imienną posługując się dowodem przeniesienia w celu udowodnienia legalności; oraz (d) podmiot otrzymujący Oprogramowanie Pabloware przeczyta i zaakceptuje warunki niniejszej Licencji. Użytkownik nie ma prawa do wypożyczania, dzierżawienia, pożyczania, licencjonowania, ani do przenoszenia praw do Oprogramowania Pabloware, które zostało zmodyfikowane lub zastąpione w sposób określony w punkcie 2C. Wszystkie elementy Oprogramowania Pabloware są dostarczane jako części składowe pakietu i nie mogą być oddzielane od tego pakietu i dystrybuowane jako samodzielne programy.

Uaktualnienia:

Jeżeli uaktualnienie Oprogramowania Pabloware całkowicie zastępuje (pełna instalacja) poprzednią licencjonowaną wersję Oprogramowania Pabloware, użytkownik nie może używać obu wersji Oprogramowania Pabloware jednocześnie, ani też dokonywać ich transferu oddzielnie.

Egzemplarze NFR (ang. Not for Resale – Nie do Odsprzedaży):

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Licencji Oprogramowanie Pabloware z oznaczeniem NFR lub dostarczane na specjalnych zasadach może być używane wyłącznie do demonstracji, testów i oceny i nie może być odsprzedawane ani transferowane.

Egzemplarze edukacyjne:

Używanie Oprogramowania Pabloware oznaczonego jako edukacyjne lub nabytego z rabatem dla edukacji jest dozwolone tylko przez Uprawnionych klientów edukacyjnych. „Uprawnionym klientem edukacyjnym” może być uczeń, student, nauczyciel, pracownik naukowy, administracyjny i inny, uczęszczający i/lub pracujący w instytucji oświatowej (np. w szkole podstawowej, średniej, wyższej).

4. Zgoda na używanie danych

Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez Pabloware i firmy zależne informacji technicznych lub innych, w tym między innymi informacji technicznych o komputerze, systemie i oprogramowaniu oraz urządzeniach peryferyjnych. Informacje te są gromadzone okresowo w celu ułatwienia dostarczania uaktualnień oprogramowania, pomocy technicznej lub dostarczania innych usług związanych z Oprogramowaniem Pabloware. Pabloware może używać tych informacji w celu udoskonalania produktów lub dostarczania usług i technologii, pod warunkiem, że forma ich przechowywania nie pozwala na identyfikację użytkownika.

Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez Pabloware i firmy zależne danych osobowych w celu obsługi sprzedaży, ułatwienia dostarczania uaktualnień oprogramowania, pomocy technicznej lub dostarczania innych usług związanych z Oprogramowaniem Pabloware. Pabloware nie sprzedaje danych osobowych firmom trzecim.

5. Wygaśnięcie licencji

Niniejsza Licencja obowiązuje do czasu jej wygaśnięcia. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Licencji wygasną automatycznie bez powiadomienia przez Pabloware, jeżeli użytkownik nie spełni któregokolwiek z warunków niniejszej Licencji. Po wygaśnięciu niniejszej Licencji użytkownik powinien zaprzestać używania Oprogramowania Pabloware i zniszczyć wszystkie kopie, pełne lub częściowe, Oprogramowania Pabloware.

6. Ograniczona gwarancja na nośniki

Pabloware gwarantuje, że nośniki, na których Oprogramowanie Pabloware jest umieszczone i dostarczone przez Pabloware, są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w normalnym zakresie używania i przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pierwszego zakupu. W przypadku wady nośnika jedynym sposobem postępowania przewidzianym w tej Części będzie zwrot kosztów zakupu produktu zawierającego Oprogramowanie Pabloware lub wymiana Oprogramowania Pabloware, które zostało zwrócone do Pabloware lub autoryzowanego przedstawiciela Pabloware z dowodem zakupu. TA OGRANICZONA GWARANCJA I JAKIEKOLWIEK UKRYTE GWARANCJE NA NOŚNIK ZAWIERAJĄ MIĘDZY INNYMI UKRYTĄ GWARANCJĘ HANDLOWĄ, JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, I SĄ OGRANICZONE W CZASIE DO DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD DATY PIERWSZEGO ZAKUPU DETALICZNEGO. NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE CZASU OBOWIĄZYWANIA UKRYTYCH GWARANCJI, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. OGRANICZONA GWARANCJA PRZYZNANA W NINIEJSZEJ LICENCJI JEST JEDYNĄ GWARANCJĄ PRZYZNANĄ UŻYTKOWNIKOWI W MIEJSCE INNYCH EWENTUALNYCH GWARANCJI OKREŚLONYCH W DOKUMENTACJI, NA OPAKOWANIU BĄDŹ W INNY SPOSÓB. TA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, NATOMIAST UŻYTKOWNIK MOŻE RÓWNIEŻ POSIADAĆ INNE PRAWA ZALEŻNIE OD KRAJU.

7. Ograniczenia gwarancji

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYZNAJE I WYRAŻA ZGODĘ, ŻE UŻYWA OPROGRAMOWANIA PABLOWARE NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO, A TAKŻE BIERZE NA SIEBIE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ, WYDAJNOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ I OSIĄGNIĘCIAMI. Z WYJĄTKIEM OGRANICZONEJ GWARANCJI NA NOŚNIK OKREŚLONEJ POWYŻEJ I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRZEPISY PRAWNE, OPROGRAMOWANIE PABLOWARE JEST DOSTARCZANE „TAKIE JAKIE JEST”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. PABLOWARE I PODMIOTY, KTÓRE UDZIELIŁY LICENCJI FIRMIE PABLOWARE (ZWANE DALEJ JAKO „PABLOWARE” DLA POTRZEB PUNKTÓW 7 i 8), ODRZUCAJĄ WSZYSTKIE GWARANCJE W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA PABLOWARE, ZARÓWNO WYRAŻONE WPROST, DOMNIEMANE LUB USTAWOWE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOMNIEMANE GWARANCJE I/LUB WARUNKI HANDLOWE, JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, UŻYTKOWANIA ORAZ NIENARUSZANIA PRAW FIRM TRZECICH. PABLOWARE NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE ZADOWOLONY Z OPROGRAMOWANIA PABLOWARE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU PABLOWARE SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA PABLOWARE BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW ORAZ ŻE WADY OPROGRAMOWANIA PABLOWARE BĘDĄ USUNIĘTE. ŻADNA USTNA LUB PISEMNA INFORMACJA UDZIELONA PRZEZ PABLOWARE LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA PABLOWARE NIE STANOWI GWARANCJI. W PRZYPADKU UDOWODNIENIA WADY OPROGRAMOWANIA PABLOWARE UŻYTKOWNIK PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z SERWISEM, NAPRAWĄ LUB KOREKCJĄ. NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOMNIEMANEJ GWARANCJI LUB OGRANICZENIA W ZAKRESIE STOSOWANYCH PRAW USTAWOWYCH KONSUMENTA, DLATEGO TEŻ POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, PABLOWARE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA URAZY ANI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA STRATY SPOWODOWANE UTRATĄ ZYSKÓW, UTRATĄ DANYCH, ZAKŁÓCENIEM DZIAŁALNOŚCI FIRMY LUB INNE STRATY HANDLOWE, A TAKŻE ZA STRATY POWSTAŁE W WYNIKU LUB ZWIĄZANE Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA PABLOWARE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, KIEDY POWSTAŁY I BEZ WZGLĘDU NA TEORIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKT, SZKODA CYWILNA LUB INNE), NAWET W PRZYPADKU POINFORMOWANIA PABLOWARE O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA URAZY OSÓB LUB ZA SZKODY PRZYPADKOWE BĄDŹ WYNIKOWE, WOBEC CZEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność Pabloware za wszystkie uszkodzenia (inne niż wymagane przez stosowne przepisy prawne w przypadkach, w których doszło do urazów osób) nie przekroczy kwoty pięćdziesięciu euro (50,00 EUR). Powyższe ograniczenia będą miały zastosowanie nawet, jeżeli wyżej wymienione zadośćuczynienie straci swoją celowość.

9. Prawo nadrzędne i odrębność

Niniejsza Licencja podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, tak jak ma to zastosowanie w porozumieniach zawartych i realizowanych całkowicie na terenie Województwa Łódzkiego pomiędzy mieszkańcami tego Województwa. Niniejsza Licencja nie będzie podlegała konwencji ONZ w sprawie kontraktów na międzynarodową sprzedaż towarów (ang. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), której zastosowanie jest wyraźnie wyłączone. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn sąd kompetentnej jurysdykcji stwierdzi, że dowolna klauzula niniejszej Licencji, bądź jej jakakolwiek część jest nieegzekwowalna, wówczas nadal będzie obowiązywała pozostała część niniejszej licencji.

10. Kompletność porozumienia

Niniejsza Licencja stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami, dotyczącego użycia niniejszego Oprogramowania Pabloware i zastępuje wszystkie wcześniejsze i obecne porozumienia dotyczące przedmiotu. Żadne poprawki ani modyfikacje niniejszej Licencji nie będą wiążące, o ile nie zostaną sporządzone na piśmie i podpisane przez Pabloware. Jakiekolwiek tłumaczenie niniejszej Licencji może być dokonane wyłącznie na potrzeby lokalne. W przypadku niezgodności pomiędzy wersją polską i niepolską, decydująca jest wersja polska niniejszej Licencji.

11. Wymienienie firm trzecich

Część Oprogramowania Pabloware wykorzystuje lub zawiera oprogramowanie firm trzecich i inne materiały chronione prawem autorskim. Wymienienie tych firm, warunki licencji oraz ograniczenia i zastrzeżenia są zawarte w elektronicznej dokumentacji Oprogramowania Pabloware lub mogą być w inny sposób dołączone do Oprogramowania, a korzystanie z tych materiałów przez użytkownika podlega postanowieniom licencji tych firm.

12. Znaki towarowe

Pabloware, logo Pabloware, BizMaster i logo Bizmaster są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Pabloware w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innych krajach. Prawa do wszystkich innych znaków towarowych należą do ich właścicieli.

EP0004